Privacyverklaring

APG verzorgt het pensioen voor deelnemers en werkgevers in de sectoren onderwijs, overheid, bouw, schoonmaak en glazenwassers, woningcorporaties, energie- en nutsbedrijven, sociale werkvoorziening, architectenbureaus en medisch specialisten. Bij deze werkzaamheden verwerkt APG op grote schaal persoonsgegevens. Daarnaast verwerkt APG ook persoonsgegevens van zijn medewerkers en overige personen die voor hem werkzaam zijn. Tenslotte verwerkt APG ook persoonsgegevens van bezoekers van zijn website(s).

 

Hoe gaat APG om met uw privacy?

APG hecht grote waarde aan een zorgvuldige, respectvolle en vertrouwelijke omgang met privacy. APG wil vertrouwen bieden aan een ieder van wie hij persoonsgegevens verwerkt in de wijze waarop hij met hun privacy en persoonsgegevens omgaat.

 

In deze privacyverklaring leest u hoe wij hier invulling aan geven. Wij vertellen u welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe en waarom we ze verzamelen. Hoe lang we ze bewaren. Daarnaast informeren wij u over aan wie wij uw gegevens verstrekken en waarom, welke privacyrechten u heeft en hoe u die kunt uitoefenen.

 

De privacyverklaring is samen met de cookieverklaring onderdeel van het Gegevensbeschermingsbeleid van APG. Hierin legt APG vast hoe hij invulling geeft aan de verplichtingen die op hem rusten vanuit de privacy wet- en regelgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Waarom verwerkt APG persoonsgegevens?

Om u goed van dienst te kunnen zijn en om onze werkzaamheden werk zo goed en zorgvuldig mogelijk te kunnen uitvoeren, verzamelt en verwerkt APG persoonsgegevens.

 

APG verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen. Allereerst om uitvoering te geven aan de werkzaamheden die APG als financiële dienstverlener verricht. Daarnaast vanuit goed werkgeverschap. Maar ook als wij van u producten of diensten  afnemen. En tenslotte om de gegevens van bezoekers van onze websites te administreren, hierover met hen te communiceren en de daarmee de gebruiksvriendelijkheid van onze websites te verbeteren.

Hoelang bewaart APG uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor de doelen waarvoor wij deze gegevens nodig hebben en mogen gebruiken. We nemen daarbij de wettelijke bewaartermijnen in acht. De bewaartermen zijn verschillend en afhankelijk van de aard van de gegevens die we gebruiken. Zo worden voor de Belastingdienst relevante gegevens tenminste 7 jaren bewaard. Worden medische gegevens tenminste 15 jaren bewaard. Worden sollicitatiegegevens zonder toestemming niet langer dan 4 weken bewaard en worden videobeelden niet langer dan 4 weken bewaard.

Referral - het bewaren van gegevens voor het aandragen van potentiële collega's

APG heeft een referralprogramma om medewerkers te stimuleren personen uit hun netwerk aan te dragen op vacatures bij APG. Met het invullen van het referralformulier geeft de aandrager akkoord op het - mét toestemming van de aangedragen kandidaat - bewaren van diens naam en e-mailadres door APG voor de duur van maximaal 1 jaar. Na de termijn worden deze gegevens automatisch verwijderd. We bewaren deze gegevens uitsluitend met als doel een koppeling tussen aandrager en aangedragen kandidaat te kunnen maken en de aandrager - bij een succesvolle bemiddeling - te kunnen belonen. Als de aangedragen kandidaat besluit om daadwerkelijk te solliciteren, dan wordt het privacybeleid van APG omtrent sollicitatiegegevens van toepassing.

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht door ons te worden geïnformeerd over de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Ook heeft u het recht deze persoonsgegevens in te zien, te rectificeren en/of te laten wissen. Daarnaast kunt u een beroep doen op uw rechten op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevensverwerking, op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het maken van bezwaar.

 

Wij informeren u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek waarmee u uw rechten inroept. Eventueel kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. Over deze verlenging wordt u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek geïnformeerd. Wanneer wij geen gevolg geven aan uw verzoek delen wij u dat uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek gemotiveerd mede.